skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Deformation behavior of an Al-Cu-Mg-Mn-Zr alloy during hot compression

Li, Yao ; Liu, Zhiyi ; Lin, Lianghua ; Peng, Jiangtao ; Ning, Ailin

Journal of Materials Science, June 1, 2011, Vol.46(11), p.3708(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-010-5143-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...