skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Faceting-roughening of twin grain boundaries.(E-MRS MACAN)

Straumal, B.B. ; Baretzky, B. ; Kogtenkova, O.A. ; Gornakova, A.S. ; Sursaeva, V.G.

Journal of Materials Science, Feb 15, 2012, Vol.47(4), p.1641(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...