skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

In search of evidence for model-driven development claims: An experiment on quality, effort, productivity and satisfaction

Panach, Jose Ignacio ; Espana, Sergio ; Dieste, Oscar ; Pastor, Oscar ; Juristo, Natalia

Information and Software Technology, 2015, Vol.62, p.164(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...