skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Controlling graphene plasmons with resonant metal antennas and spatial conductivity patterns

Alonso-González, P ; Nikitin, A Y ; Golmar, F ; Centeno, A ; Pesquera, A ; Vélez, S ; Chen, J ; Navickaite, G ; Koppens, F ; Zurutuza, A ; Casanova, F ; Hueso, L E ; Hillenbrand, R

Science (New York, N.Y.), 20 June 2014, Vol.344(6190), pp.1369-73 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 24855026 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1253202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...