skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[beta] Zr-Nb-Ti-Mo-Sn alloys with low Young's modulus and low magnetic susceptibility optimized via a cluster-plus-glue-atom model

Pang, Chang ; Wang, Qing ; Zhang, Ruiqian ; Li, Qun ; Dai, Xun ; Dong, Chuang ; Liaw, Peter K.

Materials Science & Engineering A, Feb 25, Vol.626, p.369(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...