skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PO-0785 Relationship Between Heart Rate And Blood Pressure In Paediatric Patients Referred For Ambulatory Blood Pressure Monitoring (abpm)

Congdon, M ; Kainer, G ; Kennedy, S

Archives of Disease in Childhood, 10/2014, Vol.99(Suppl 2), pp.A511.2-A511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888 ; E-ISSN: 1468-2044 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2014-307384.1421

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...