skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enrichment of heavy metals in the inner shelf mud of the East China Sea and its indication to human activity

Chen, Bin ; Fan, Dejiang ; Li, Weiran ; Wang, Liang ; Zhang, Xilin ; Liu, Ming ; Guo, Zhigang

Continental Shelf Research, Nov 1, 2014, Vol.90, p.163(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-4343

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...