skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

China urban competitiveness in industrialization: based on the panel data of 25 cities in China from 1990 to 2009

Pengfei Ni ; Kresl, Peter ; Xiaojiang Li

Urban Studies, Oct, 2014, Vol.51(13), p.2787(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...