skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Baicalin suppresses iron accumulation after substantia nigra injury: relationship between iron concentration and transferrin expression.(TECHNICAL UPDATES)(Report)

Guo, Chunyan ; Chen, Xin ; Xiong, Pei

Neural Regeneration Research, March 15, 2014, Vol.9(6), p.630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-5374

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...