skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dilatometry: a powerful tool for the study of defects in ultrafine-grained metals.(ULTRAFINE GRAINED MATERIALS)

Sprengel, W. ; Oberdorfer, B. ; Steyskal, E. - M. ; Wurschum, R.

Journal of Materials Science, Nov 15, 2012, Vol.47(22), p.7921(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...