skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Panel conditioning in difficult attitudinal questions.(Abstract)

Binswanger, Johannes ; Schunk, Daniel ; Toepoel, Vera

Public Opinion Quarterly, Fall, 2013, Vol.77(3), p.783(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-362X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...