skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tradable immigration quotas

Moraga, Jesus Fernandez - Huertas ; Rapoport, Hillel

The Journal of Public Economics, July, 2014, Vol.115, p.94(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...