skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of the selective EDTA derivative phenyldiaminetetraacetic acid on the speciation and extraction of heavy metals from a contaminated soil

Zhang, Tao ; Wei, Hang ; Yang, Xiu - Hong ; Xia, Bing ; Liu, Jun - Min ; Su, Cheng - Yong ; Qiu, Rong - Liang

Chemosphere, August, 2014, Vol.109, p.1(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...