skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epidemiologia descriptiva de cancer infantil en Cali, Colombia 1977-2011.(articulo en ingles)

Bravo, Luis Eduardo ; Garcia, Luz Stella ; Collazos, Paola ; Aristizabal, Paula ; Ramirez, Oscar

Colombia Medica, 2013, Vol.44(3), p.155(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...