skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conservacao do semen da carpa comum, Cyprinus carpio, variedade ornamental, por resfriamento.(Author abstract)

Padua, Nilsa Hoffmann ; Shimoda, Eduardo ; Barbosa, Paula De Sousa ; Pereira, Geraldo, Jr.

Acta Biomedica Brasiliensia, June, 2012, Vol.3(1), p.63(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2236-0867

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...