skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modern disturbances to a long-lasting community-based resource management system: The Taos Valley acequias.(Author abstract)

Cox, Michael

Global Environmental Change, Jan, 2014, Vol.24, p.213(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3780

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...