skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quantum mechanical calculations suggest that lytic polysaccharide monooxygenases use a copper-oxyl, oxygen-rebound mechanism.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Kim, Seonah ; Stahlberg, Jerry ; Sandgren, Mats ; Paton, Robert S. ; Beckham, Gregg T.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 7, 2014, Vol.111(1), p.149(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...