skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tracing an allosteric pathway regulating the activity of the HsIV protease.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)

Shi, Lichi ; Kay, Lewis E.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 11, 2014, Vol.111(6), p.2140(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...