skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The neural substrates of physical fatigue sensation to evaluate ourselves: A magnetoencephalography study.(Report)

Ishii, A. ; Tanaka, M. ; Yamano, E. ; Watanabe, Y.

Neuroscience, March 7, 2014, Vol.261, p.60(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...