skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A critical evaluation of the processing of an aluminum 7075 alloy using a combination of ECAP and HPT

Sabbaghianrad, Shima ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, Feb 24, 2014, Vol.596, p.52(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...