skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computational evaluation of cellular metabolic costs successfully predicts genes whose expression is deleterious.(SYSTEMS BIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Wagner, Allon ; Zarecki, Raphy ; Reshef, Leah ; Gochev, Camelia ; Sorek, Rotem ; Gophna, Uri ; Ruppin, Eytan

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 19, 2013, Vol.110(47), p.19166(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...