skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Folding of a large protein at high structural resolution.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Walters, Benjamin T. ; Mayne, Leland ; Hinshaw, James R. ; Sosnick, Tobin R. ; Englander, S. Walter

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 19, 2013, Vol.110(47), p.18898(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...