skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neuromodulation and developmental contextual influences on neural and cognitive plasticity across the lifespan

Li, Shu - Chen

Neuroscience and Biobehavioral Reviews, Nov, 2013, Vol.37(9), p.2201(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-7634

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...