skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Parametric solutions involving geometry: A step towards efficient shape optimization

Ammar, Amine ; Huerta, Antonio ; Chinesta, Francisco ; Cueto, Elias ; Leygue, Adrien

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Jan 1, 2014, Vol.268, p.178(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...