skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"It was an education in portion size". Experience of eating a healthy diet and barriers to long term dietary change

Macdiarmid, J.I. ; Loe, J. ; Kyle, J. ; Mcneill, G.

Appetite, Dec 1, 2013, Vol.71, p.411(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...