skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

S[O.sub.2] photoexcitation mechanism links mass-independent sulfur isotopic fractionation in cryospheric sulfate to climate impacting volcanism.(SPECIAL FEATURE: EARTH, ATMOSPHERIC, AND PLANETARY SCIENCES)(Report)(Author abstract)

Hattori, Shohei ; Schmidt, Johan A. ; Johnson, Matthew S. ; Danielache, Sebastian O. ; Yamada, Akinori ; Ueno, Yuichiro ; Yoshida, Naohiro

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 29, 2013, Vol.110(44), p.17656(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...