skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Use of waste gypsum to replace natural gypsum as set retarders in portland cement.(Report)

Chandara, Chea ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Sakai, Etsuo

Waste Management, May, 2009, Vol.29(5), p.1675(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...