skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Risk Management and Firm Value: Evidence from Weather Derivatives.(Report)

Perez - Gonzalez, Francisco ; Yun, Hayong

Journal of Finance, Oct, 2013, Vol.68(5), p.2143(34) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...