skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The women's quota in conflict ridden Sudan: Ideological battles for and against gender equality

Tonnessen, Liv ; Al - Nagar, Samia

Women's Studies International Forum, Nov-Dec, 2013, Vol.41, p.122(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...