skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Consumption of arsenic and other elements from vegetables and drinking water from an arsenic-contaminated area of Bangladesh.(Report)

Rahman, Mohammad Mahmudur ; Asaduzzaman, Md. ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, Nov 15, 2013, Vol.262, p.1056(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...