skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Theory of Preference Formation Among Ideologues and Nonideologues.(Report)(Author abstract)

Jackson, Natalie M.

Social Science Quarterly, 2015, Vol.96(1), p.1(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...