skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fundamentos de la detención preventiva en el procedimiento penal colombiano

Bolívar, Leonardo

Derecho Penal y Criminología, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01210483 ; E-ISSN: 23462108

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...