skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of the McDonough Optimum Staffing Method: evidence-driven recommendations based on patient demand.(Report)(Reprint)

Mcdonough, Kelly S.

The Prairie Rose, August-Oct, 2013, Vol.82(3), p.10(4)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...