skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patterning droplets with durotaxis.(APPLIED PHYSICAL SCIENCES: BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Style, Robert W. ; Che, Yonglu ; Park, Su Ji ; Weon, Byung Mook ; Je, Jung Ho ; Hyland, Callen ; German, Guy K. ; Power, Michael P. ; Wilen, Larry A. ; Wettlaufer, John S. ; Dufresne, Eric R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 30, 2013, Vol.110(31), p.12541(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...