skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis and structural diversity of lanthanide amidate complexes and their catalytic activities for the ring-opening polymerization of rac-lactide.(Report)

Hu, Xiaolin ; Lu, Chengrong ; Wu, Bing ; Ding, Hao ; Zhao, Bei ; Yao, Yingming ; Shen, Qi

Journal of Organometallic Chemistry, May 15, 2013, Vol.732, p.92(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...