skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Facial soft tissue thickness of Colombian adults

Ruiz, Nestor Alonso Perlaza

Forensic Science International, June 10, 2013, Vol.229(1-3), p.160.e1-160.e9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-0738

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...