skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Highly saline fluids from a subducting slab as the source for fluid-rich diamonds.(RESEARCH: LETTER)(Report)

Weiss, Yaakov ; Mcneill, John ; Pearson, D. Graham ; Nowell, Geoff M. ; Ottley, Chris J.

Nature, August 20, 2015, Vol.524(7565), p.339(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...