skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-speed spelling with a noninvasive brain-computer interface.(PNAS PLUS: NEUROSCIENCE)

Chen, Xiaogang ; Wang, Yijun ; Nakanishi, Masaki ; Gao, Xiaorong ; Jung, Tzyy-Ping ; Gao, Shangkai

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 3, 2015, Vol.112(44), p.E6058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1508080112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...