skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure--function analysis of ribonucleotide bypass by B family DNA replicases.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Clausen, Anders R. ; Murray, Michael S. ; Passer, Andrew R. ; Pedersen, Lars C. ; Kunkel, Thomas A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 15, 2013, Vol.110(42), p.16802(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...