skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ultraconserved words point to deep language ancestry across Eurasia.(ANTHROPOLOGY)(Report)(Author abstract)

Pagel, Mark ; Atkinson, Quentin D. ; Calude, Andreea S. ; Meade, Andrew

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 21, 2013, Vol.110(21), p.8471(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...