skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular recognition moiety and its target biomolecule interact in switching enzyme activity.(Report)

Oshiba, Yuhei ; Tamaki, Takanori ; Ohashi, Hidenori ; Hirakawa, Hidehiko ; Yamaguchi, Satoshi ; Nagamune, Teruyuki ; Yamaguchi, Takeo

Journal of Bioscience and Bioengineering, June, 2013, Vol.115(6), p.639(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...