skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Do vouchers lead to sorting under random private school selection? Evidence from the Milwaukee voucher program

Chakrabarti, Rajashri

Economics of Education Review, June, 2013, Vol.34, p.191(28) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7757

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...