skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pros and cons of peptide isolectric focusing in shotgun proteomics

Renato, Millioni ; Cinzia, Franchin ; Paolo, Tessari ; Rita, Polati ; Daniela, Cecconi ; Giorgio, Arrigoni

Journal of Chromatography A, June 7, 2013, Vol.1293, p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...