skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Land-Price Dynamics and Macroeconomic Fluctuations.(Report)

Liu, Zheng ; Wang, Pengfei ; Zha, Tao

Econometrica, May, 2013, Vol.81, p.1147(38) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-9682

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...