skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rapid and reliable self-screening for nutritional risk in hospital outpatients using an electronic system.(Report)

Mcgurk, Paula ; Jackson, John M. ; Elia, Marinos

Nutrition, April, 2013, Vol.29(4), p.693(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0899-9007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...