skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatial distribution of employment in Hermosillo, 1999-2004.(Report)

Rodriguez - Gamez, Liz ; Dallerba, Sandy

Urban Studies, Dec, 2012, Vol.49(16), p.3663(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0980

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...