skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psychrophilic yeasts from worldwide glacial habitats: diversity, adaptation strategies and biotechnological potential.(Report)

Buzzini, Pietro ; Branda, Eva ; Goretti, Marta ; Turchetti, Benedetta;

FEMS Microbiology Ecology, Nov, 2012, Vol.82(2), p.217(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...