skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethnicity and strategy in the Bosnian civil war: Explanations for the severity of violence in Bosnian municipalities.(Research Articles)

Costalli, Stefano ; Niccolo Moro, Francesco

Journal of Peace Research, Nov, 2012, Vol.49(6), p.801-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...