skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of bacteriophage [phi]29 head fibers has a supercoiled triple repeating helix-turn-helix motif.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Xiang, Ye ; Rossmann, Michael G.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 22, 2011, Vol.108(12), p.4806(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...