skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pulsión de muerte: una lectura desde el contexto carcelario *

Arcos, Víctor ; Acosta, Ferney ; García, Luis ; Patiño, Andrés

Diversitas, 2018, Vol.14(2), pp.297-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17949998 ; E-ISSN: 22563067

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...